Statut


STATUT
STOWARZYSZENIA ZAWODNIKÓW HOKEJA NA LODZIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Zawodników Hokeja na Lodzie w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Nowy Targ. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach lub o profilu działania. 
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności :
1.1. ochrona interesów zawodników uprawiających hokej na lodzie i dbanie o jak najlepszy wizerunek i pozycję członków wobec federacji sportowych i klubów sportowych, a także innych organizacji zarządzających rozrywkami w hokeju na lodzie,
1.2. szkolenia zawodników co do ich praw i obowiązków wynikających z regulacji federacji sportowych, klubów sportowych a także innych organizacji zarządzających rozrywkami w hokeju na lodzie,
1.3. szkolenia zawodników z zakresu podstawowych zagadnień prawa powszechnie obowiązującego i prowadzenia działalności gospodarczej,
1.4. pozyskiwanie sponsorów przekazujących środki na realizację pozostałych celów statutowych,
1.5. pomoc materialna i niematerialna członkom, w szczególności zmierzająca do:
a) ułatwienia młodym zawodnikom startu w karierze,
b) poprawy sytuacji zawodników pokrzywdzonych w wyniku niekorzystnych dla nich decyzji podjętych przez odpowiednie organy organizacji hokeja na lodzie w kraju i za granicą,
c) aktywizacji zawodowej zawodników, w szczególności po zakończeniu przez nich sportowych karier. 
1.6. popularyzacja zdrowego trybu życia , w tym poprzez uprawianie sportu, w szczególności zaś hokeja na lodzie,
1.7. popularyzacja hokeja na lodzie jako dyscypliny sportu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
2.1. udostępnianie materiałów szkoleniowych,
2.2. koordynowanie wymiany informacji pomiędzy członkami,
2.3. organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach,
2.4. lobbing na korzyść członków w krajowych i międzynarodowych organizacjach hokejowych
2.5. udział w międzynarodowych organizacjach zrzeszających zawodników hokeja na lodzie,
2.6. upowszechnianie informacji dotyczących członków, ich praw i obowiązków wynikających z przepisów krajowych i międzynarodowych organizacji hokeja na lodzie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
2.7. reprezentowanie interesów członków w relacjach z osobami i podmiotami zewnętrznymi, w szczególności w relacjach z przedstawicielami krajowych i międzynarodowych organizacji hokeja na lodzie oraz potencjalnymi sponsorami,
2.8. przygotowywanie projektów przepisów regulujących relacje zawodników z innymi podmiotami funkcjonującymi w hokeju na lodzie. 


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
2.1. zwyczajnych,
2.2 wspierających,
2.3. honorowych.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
3.1. jest lub była zawodnikiem klubu zrzeszonego w strukturach Polskiego Związku Hokeja na Lodzie,
3.2. złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i brać udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków, jednakże nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do stowarzyszenia staje się członkiem zwyczajnym na podstawie uchwały Zarządu

Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Osoba fizyczna lub prawna staje się członkiem wspierającym stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia a także hokeja na lodzie.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
11.1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
11.2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
11.3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
11.4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
12.1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
12.2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
12.3. regularnego opłacania składek.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

16.1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
16.2. wykluczenia przez Zarząd
a) z powodu naruszenia przepisów statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu rezygnacji z czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia, przez okres co najmniej dziewięciu miesięcy,
d) na pisemny wniosek większości członków Stowarzyszenia,
e) z powodu działania członka Stowarzyszenia, które może narazić Stowarzyszenie na szkodę lub w inny sposób negatywnie wpływać na działalność Stowarzyszenia
16.3. skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności na podstawie prawomocnego wyroku sądu,
16.4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków w przedmiotowym zakresie jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie członkostwo zainteresowanego ulega zawieszeniu. 


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebranie Członków,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz.
2.1. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
2.2. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje chyba, że Walne Zebranie zdecyduje inaczej w konkretnym przypadku.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
4.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
4.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia, a Walne Zebranie dokonujące wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej co cztery lata. Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
9.1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
9.2. uchwalania zmian statutu,
9.3. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów,
9.4. udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9.5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9.6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9.7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9.8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9.9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9.10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. Pierwszego Prezesa wybiera się na zebraniu założycielskim.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
Do kompetencji Zarządu należą:
13.1. realizacja celów Stowarzyszenia,
13.2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
13.3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
13.4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
13.5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
13.6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
13.7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
13.8. przyjmowanie i wykluczanie członków,
13.9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz określa regulamin uiszczania składek
13.10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
16.1. kontrolowanie działalności Zarządu,
16.2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
16.3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
16.4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
16.5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kooptacja nie może nastąpić w razie odwołania członka organu przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1.1. ze składek członkowskich,
1.2. darowizn, spadków, zapisów,
1.3. dotacji i ofiarności publicznej,
1.4. z prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Zakres i przedmiot działalności gospodarczej określa Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 Numer KRS: 0000757369
  REGON: 381800975, NIP: 7352880297Statut

Regulamin Składek

Deklaracja Członkowska